دبریک Asus FE170CG – (K012 Debrick)

دبریک (آنبریک) Asus FE170CG – Debrick K012

K012 Debrick همراه با Pinout

این ترمیم بوت با استفاده از نرم افزار xfstk که همراه فایل دبریک است، انجام میشود.

نام

حجم

لینک

K012 Debrick

۱۸.۹ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir