ترمیم بوت Sony E5553 (Xperia C5)

ترمیم بوت Sony E5553

E5553 Boot Repair

Xperia C5

Xperia C5 Boot Repair همراه با Pinout And Dump

نام

حجم

لینک

E5553

۷۷.۸ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir