ترمیم بوت Xiaomi Redmi 7

ترمیم بوت  Xiaomi Redmi Mi 7

M1810F6LG

Redmi 7 Boot Repair همراه با Pinout And Dump

نام

حجم

لینک

Redmi Mi 7 Full Dump

۳۷.۱ MB

پسورد تمامی فایل فشرده : easy-jtag.ir