ترمیم بوت Sony E6883 (Xperia Z5 Premium)

ترمیم بوت Sony E6883

E6883 Boot Repair

Xperia Z5 Premium

Xperia Z5 Premium Boot Repair همراه با Pinout And Dump

نام

حجم

لینک

E6883

۱۱۴.۲ MB

E6883 Qualcomm

۱۰۴.۲ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir