ترمیم بوت Nokia TA-1029

ترمیم بوت

  Nokia 2 DS – TA-1029

TA-1029 Boot Repair همراه با Pinout And Dump

نام

حجم

لینک

Nokia TA-1029 Full Dump

۱.۲ GB

پسورد تمامی فایل فشرده : easy-jtag.ir