آموزش A013F Disassembly

دفترچه خدمات سامسونگ A013F

A013F Disassembly

این دفترچه شامل :

 • ملاحضات امنیتی
 • مشخصات
 • عملکرد محصول
 • شماتیک
 • نمای منفجر شده و لیست قطعات – Exploded View and Parts list
 • دی اسمبل و اسمبل –  Deassembeliy AND Assembely
 • لیست قطعات اصلی برق
 • آموزش عیب یابی و تعمیر سطح ۱
 • آموزش عیب یابی و تعمیر سطح ۲
 • آموزش عیب یابی و تعمیر سطح ۳
 • اختصار مرجع

میباشد.