چند سال پیش که ۴gتازه اومده بود با همین استدلال گوشی ۳g خریدم
بعد از دوسال عملا گوشیم قابل استفاده نبود