نرم افزار Android multi tools

نرم افزار Android Multi Tools

نرم افزار Android Multi Tools

Android Multi Tools Features:

 • Check Device
 • Reset UserLock
 • Reset Gesture Lock
 • Reset G-Mail
 • Wipe Data
 • Reboot
 • Check Device on FastBoot mode
 • Wipe Data/Cache on FastBoot mode
 • Exit FastBoot mode
 • Software Info
 • Hardwzare Info